ထင္ရွားေသာ ျမန္မာေဆးေလာက ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား

28Aug11

ေဒါက္တာဆာစံစီပုိး (၁၈၇၀- ၁၉၄၆) M.D. (Albany), ဥပေဒျပဳေကာင္စီအမတ္၊ ဝႈိက္ေကာ္မတီဝင္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးဥကၠ႒ (၁၉၂၅)၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္အတုိင္ပင္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္

ေဒါက္တာဘရင္ (၁၈၈၄- ၁၉၇..) M.B., Ch. B., (Edin.), ဝုိင္အမ္ဘီေအတည္ေထာင္သူတဦးႏွင့္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပထမ ျမန္မာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ဒုိင္အာခီေခတ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ေဒါက္တာသိန္းေမာင္ (၁၈၉၁- ၁၉၄၆) B.A. (Cal.), M.M.F. (Bengal); ျမန္မာျပည္ ေဆးဘြဲ႔ရမ်ားအနက္ ပထမဆုံးပုဂၢလိကဆရာဝန္၊ သီေပါေခတ္ အေျမာက္ဝန္သမက္ ၊ လတ္သခင္ေယာက္ဖ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးႏွင့္ေဆးေကာင္စီဝင္၊ ဥပေဒျပဳအမတ္၊ ၂၁ ဦးပါတီ ေဆာ္ၾသသူ ၊လန္ဒန္မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြဲကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္(၁၉၃၁-၃၂)၊ အိႏၵိယဥပေဒျပဳအမတ္ (၁၉၃၄)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဥကၠ႒၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၃၇-၃၉)၊ ျမန္မာ့ေဘးႏွင့္လူဝင္လူထြက္အေရး (၁၉၃၉)ေရး၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအက်ိဳးေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း ငါးပြင့္ဆုိင္ကုိယ္စားလွယ္ (၁၉၃၉)၊ ထိန္းသိမ္းခံရ (၁၉၄၀)၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး (၁၉၄၂-၄၄)၊ ပထမဆုံး ဂ်ပန္သံအမတ္ (၁၉၄၄-၄၅) (ဂ်ပန္ကျပန္အပုိ႔ သေဘၤာေပၚဆုံးသည္)

ဗုိလ္မွဴးႀကီးစည္သူလွဟန္ (ဗုိလ္လွသမိန္) (၁၉၁၈-၂၀၀၆) M.B.,B.S.; D.P.H (London), ဒုတိယသပိတ္ဖ်ာပုံေခါင္းေဆာင္၊ ေဆးဝန္ထမ္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ကာကြယ္ေရး) (၁၉၅၅)၊ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘီပီအုိင္အထူးအရာရွိ၊ တကၠသုိလ္မ်ားအဓိပတိ (၁၉၆၂-၆၄?)၊ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး(၁၉၆၂-၇၄)ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ေဟာင္း (ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၊ မဆလ)

ေဒါက္တာလွေရႊ (၁၉၁၄ – ၁၉၄၇) တတိယသပိတ္ေက်ာင္းသားအာဏာရွင္၊ ဗကသႏွင့္ တကၠသုိလ္သမဂၢဥကၠ႒ (အေမရိကန္မင္နီဆုိတာတြင္ ခြဲစိတ္ပညာသင္အသြား ဘာရိန္းတြင္ ေရယာဥ္ပ်ံပ်က္က်၍ဆုံး) (ဗုိလ္လက်္ာညီ)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစန္းယု (၁၉၁၈-၁၉၉၆) တတိယသပိတ္ ျပည္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တေယာက္၊ ေဆးေက်ာင္းသား၊ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၊ ဘ႑ာခြန္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ သမၼတေဟာင္း၊ လမ္းစဥ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ (၁၉၂၀-၂၀၀၉) M.A. (ANU) ေဆးေက်ာင္းသား ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈလက္နက္သင္တန္းေပးသူ၊ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္စစ္ပညာပါေမာကၡ (၁၉၅၈) ၊ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒ (၁၉၅၉)၊ ႀကံ့ခုိင္ေရးအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး (၁၉၅၉-၁၉၆၁)၊ သံအမတ္၊ သမုိင္းျပဳစုသူ

ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဒါက္တာေမာင္လြင္ (၁၉၁၉-၁၉၉၈) L.M.P. (Rgn.), D.T.M&H. (UK), ဒုစစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတြဲဘက္အတြင္းဝန္၊ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ ေဖာင္ႀကီးေက်ာင္းအုပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ေဟာင္း (ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၊ မဆလ) (ေဒါက္တာေတာင္ႀကီးေယာက္ဖ)

ေဒါက္တာစိန္ဘန္း (၁၉၀၁ -၁၉၆၆) တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ (၁၉၅၀-၅၁)၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ (၁၉၅၂-၅၆)၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး (၁၉၅၆-၅၈)

ေဒါက္တာေစာလွထြန္း (၁၉၀၆- ၁၉၈၁) ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးကရင္ေခါင္းေဆာင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ေဟာင္း

ေဒါက္တာေကာင္းလွျဖဴ (၁၉၂၉ ေမြး) ၁၉၄၆-၄၇ ေက်ာင္းသားသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေခါင္းေဆာင္၊ တပ္မွဴး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး၊ တပ္မေတာ္ေဆးရုံႀကီး၊ မဆလလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

ေဒါက္တာဆင္ဘုိး (သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းသမားေတာ္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ေဆး (၁) ကထိက၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔)

ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္ (၁၉၃၅ေမြး) M.B.,B.S.; M.Sc (Comn; Med. Manchester), M.I.H.E (Manchester), F.R.S.H. (Lon); က်န္းမာေရးပညာဌာန လ/ထညႊန္မွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသမဂၢဥကၠ႒

ေဒါက္တာဉာဏ္ခ်စ္ (ဗကပေဆးမွဴးႀကီး) ဦးေအာင္ေသာင္း ဗမကေဇာ္ျမင့္ေဖေယာက္ဖ၊ ဗကပအပ်က္တြင္က်ဆုံး

ေဒါက္တာမန္းျမင့္ဆုိင္ (ေကအင္ယူေဆးမွဴးခ်ဳပ္) မန္းဘခုိင္တူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း မန္းဘဆုိင္သား

ဦးေအာင္ေစာဦး ဒီခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အေမရိက (သြား)

ေက်ာ္ဝင္း (ေတာျပန္၊ အၿမဲစိမ္း (မုံရြာ)၊ ဘာသာျပန္ဆရာ)

ဇာဂနာ (ေဒါက္တာသူရ) (သြား)

ေဇာ္ထြန္း (ေဆး ၂? ) (၈၈ ရန္ကုန္သပိတ္ေကာ္မတီ၊ နယ္စပ္ေပ်ာက္ဆုံး)

ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း (ဒီခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမားေတာ္)

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္(၉၀ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ဒီခ်ဳပ္၊ စင္ၿပိဳင္အစုိးရကိစၥ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်ခံရသူ)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (ေဒါက္တာစိန္ဝင္းညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဝန္ႀကီး၊ အိႏၵိယ)

ေဒါက္တာ စန္းေအာင္ (ေဒါက္တာစိန္ဝင္းညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ ၾသစေၾတးလ် )(သြား)

ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း (ေဒါက္တာစိန္ဝင္းညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ကုလကုိယ္စားလွယ္)

ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း)

ေဒါက္တာေဇာ္ဦး Ph.D (American Uni.) ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ေဟာင္း၊ အကဲခတ္၊ ဗဟုအဖြဲ႔

ကုိေအာင္သူၿငိမ္း M.P.A. (Harvard) ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ေဟာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္၊ ဗဟုအဖြဲ႔

ကုိဝင္းမင္း M.P.A. (Harvard) ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ေဟာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္၊ ဗဟုအဖြဲ႔

ကုိဝင္းႏုိင္ဦး (ကုိရင္ေမာင္) M.Sc (Development Studies) (London) ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ေဟာင္း၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ေဟာင္း၊ ဘီဘီစီ

ကုိသံခဲ (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ဥကၠ႒)

ေဒါက္တာမင္းလြင္ (နရီမင္း) (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ေဟာင္း၊ အယ္ဒီတာ)

ကုိေအာင္ႏုိင္ (ဦးသန္းလြင္ထြန္း) (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ေဟာင္း၊ ဗီအုိေအျမန္မာဌာနမွဴး)

ေရာ္နယ္လ္ေအာင္ႏုိင္ ေက်ာင္းသား ၁၁၉ ဦးေကာ္မတီ (ေဆးတကၠသိုလ္-လမ္းမေတာ္-၁၉၈၈)၊ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ေျမာက္ပုိင္းဥကၠ႒ေဟာင္း၊ သတင္းေထာက္သင္တန္းဆရာ

ေဒါက္တာ မင္းသိမ္း ( ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္စစ္ေၾကာင္းတြင္အဖမ္းခံရပီး နဝတ ေထာင္တြင္း ေသဆုံး)

ေဒါက္တာမႈထန္ (၁၉၉၀ အမတ္၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ေက်ာ္၊ ယခုႀကံ့ဖြံ႔)

ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ M.B.,B.S. (Bom.); D.C.H. (Lond.); M.R.C.P. (Glas.); F.R.C.P.;( ေဆးဝါးေဗဒဌာနမွဴး၊ ရန္ကုန္ေဆးပညာမဟာဌာန၊ မႏၱေလးေဆးရုံအုပ္ႀကီးႏွင့္ ခရုိင္ဆရာဝန္ႀကီး၊ ေဆးပညာဌာနမွဴး၊ မႏၱေလးေဆးပညာမဟာဌာန၊ ေဆး ၁ အခ်ိန္ပုိင္းကထိက၊ စီအာရ္ပီပီလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ၁၉၉၈)

ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း (၉၀ အမတ္၊ ဒီခ်ဳပ္စီအီးစီေဟာင္း၊ အန္ဒီအက္ဖ္ဥကၠ႒)

KIO ဒုဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာ (သြား)

ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ (ဗကပ)

ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ (ျမန္မာအီးဂရက္စ္၊ ဗြိဳက္စ္ဂ်ာနယ္)

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ (အယ္ဒီတာေဟာင္း၊ နယ္စပ္ဘေလာက္ဂါ)

ေဒါက္တာခင္ေဇာ္ဝင္း (သြား) (ယူနီဆက္ဝန္ထမ္းေဟာင္း၊ အက်ဥ္းက်ခံ၊ ေလာ္ဘီႏွင့္အန္ဂ်ီအုိသမား)

ခင္မမမ်ိဳး (ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္၊ တက္ၾကြသူ)

၂၀၁၀ မ်က္ႏွာသစ္မ်ား

ေဒါက္တာဖုန္းဝင္း (ဦးရဲထြန္းသမက္)

ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္) (သြား)

ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ရခုိင္ပါတီဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္) (တိေမြးကု)

ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိး (မြန္စာ/ယဥ္၊ အၿငိမ္းစားျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး? ၊ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ မြန္ျပည္နယ္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး)

ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း (ဒုသမၼတ၊ ရွမ္းစာ/ယဥ္ဥကၠ႒၊ ႀကံ့ဖြံ႔)12 Responses to “ထင္ရွားေသာ ျမန္မာေဆးေလာက ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား”

 1. 1 Mr L

  How ‘s about Doctor Than Nyein (Ex-NLD, Now NDF Leader) ,
  Dr Tin Myo Win ( i m not sure his name.., He is NLD member , ex-Prisoner, now family doctor of DASSK).

  Your list is still not completed.

  • 2 bobolansin

   Yes, it’s the first draft and needs to extend more. Thanks for addition, in fact, I am not aware much on current people. Thanks.

 2. 3 Zaw Min

  Dear Bobo,
  Let me add some more names. Dr. Myint Cho (X-ABSDF- now Aussie), Dr. Kyaw Thet Oo (X-ABSDF, now don’t know), Aung Thu Nyein (X-AB, now Vahu), Win Naing Oo (X-AB, now BBC), Aung Naing (X-AB, now Internews, Thailand), Dr. Aye Min (X-AB, now in US), Dr. Cinthia Maung (X-AB), Dr. Kyaw Nyunt (X-AB, now DAB), Dr. Singh (Deceased-KNU), Dr. Kyar Pan Nyo (KNU), Dr. Khin Sein (BMA), Dr. San Aung (Dental and MP, now Aussie), Dr. Tin Htut (Dental-MP, now Aussie), Ko Khun Sai (X-political prisoner-now UK), Win Min (2nd MB, X-AB, now US), if I get more names, I will send you them again. Zaw Min

  • 4 bobolansin

   Thanks so much Ulay! I will try to add more. Also U WNO gives me a list.

 3. 5 ခင္မင္းေဇာ္

  ေဆးတကၠသိုလ္ၿပီးရင္ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြလဲ စာရင္းျပဳစုေပးပါဦး။

  • 6 bobolansin

   နီးစပ္တဲ့သူေတြ လုပ္ပါေစအမႀကီး) ဒီစာရင္းလည္းမပီးေသး

 4. 7 Naing Naing

  Dr. Aye Kyaw (Dentist) vice chair NLD-LA
  Dr.Maran Tu Ja (Dentist) KIO

 5. 9 Naing Naing

  Dr.Rodin Nga (Veterinary)

  • 10 bobolansin

   တူးဂ်ာက ဘုန္းႀကီးထင္ေနတာ း) ေက်းဇူး

 6. 11 ေစာသက္လင္း

  ကိုဘို

  အမရပူရက NLD ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ရွိတယ္ထင္တယ္။ ႏွစ္ရွည္သမားတစ္ဦးပဲ။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ေတာ့ဘူးထင္တယ္။ နာမည္ေမ့ေနလို႔။ သူ႔အမ်ိဳးသမီးလည္း ဆရာ၀န္ေလ။

 7. 12 bobolansin

  ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္(၉၀ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ဒီခ်ဳပ္၊ စင္ၿပိဳင္အစုိးရကိစၥ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်ခံရသူ).. sorry I need to mention his constituency. 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: