ကံေကာင္းၾကပါေစ

28May13
The Light of Buddha, a quasi-academic journal from Mandalay

The Light of Buddha, a quasi-academic journal from Mandalay

ေအးစက္ဝင္းလက္သည့္ ဗာဂ်င္းနီးယားေႏြဦးတြင္ က်ေနာ္ ၿမိဳ႕ကေလး ကို ေရာက္ခဲ့သည္။ ဇာတိ ေနျပည္ေတာ္ေဟာင္းက မိတ္ေဆြက နီးနားဝန္းက်င္က အေမရိကန္ေမြႏွစ္တို႔ကို လိုက္ျပသည္။ အိမ့္ရွင္မွာ မူလကပင္ သမိုင္းေဗဒလိုက္စားသူျဖစ္၍ အေမရိကန္ေခတ္ဦးက သမၼတေဟာင္းတို႔ အေမြသရီရတို႔ ၾကြယ္ဝရာ ဤနယ္ေျမႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ျဖစ္ေနသည္။ ကမၻာသစ္က ဥေရာပလက္နက္ႏိုင္ငံတို႔ လက္ေအာက္ခံ တိုင္းျပည္မ်ား လြတ္လပ္ေရးယူပီး ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္းကို နင္းခဲ့ၾကရာတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔က အဦးဆုံးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆုံး ျဖစ္ရသနည္းဆိုသည့္ အေမးက ေခါင္းထဲေပၚလာခ်ိန္တြင္ အေမရိက ထူေထာင္စသမိုင္းကို လွ်ပ္တျပက္ ျပန္ၾကည့္ခြင့္ ရခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အေမရိကန္ဟုေခၚသည့္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံ ၁၃ ျပည္နယ္သားတို႔က ေျမယာရင္းျမစ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ စက္မႈသိပၸတို႔တြင္ လက္တင္အေမရိက ျပည္တို႔ထက္ သာသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ရပါသည္။ ဘာသာေရး၊ စာေပ၊ လူမ်ိဳးႏြယ္ ကြဲျပားမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ျခားနားျခင္း စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ႏိုင္ၾကပါသည္။ က်ေနာ္ေတြ႔ခဲ့သည္မွာကား ပညာအေျခခံႏွင့္ လြတ္လပ္တန္းတူမႈကို အေျချပဳ တည္ေထာင္သည့္ တိုင္းျပည္တခု၏ အေျခခံ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္သည္ အရင္းရွင္ထိပ္သီး တိုင္းျပည္ႀကီးျဖစ္၍ အာဏာကို ေကာ္ပိုရိတ္ေသေဌးႀကီး လက္တဆုပ္က ကလဖန္ထိုး ျခယ္လွယ္ေနၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္ျငား မူလေျခခံ ဘူဇြာလူျဖဴတို႔၏ လူမႈတန္းတူေရးမူကိုေတာ့ အေျခခံမပ်က္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြ်န္စနစ္ႏွင့္ လူျဖဴလူမည္း ခြဲျခားေရး ေခတ္ကဲ့သို႔ အရိပ္မည္းမ်ား ရွိေစကာမူ ကမၻာေဟာင္း၏ လူတန္းစား ကြဲျပား သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို ပထမဆုံး စိန္ေခၚအံတုခဲ့သည့္ ကမၻာ့ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ ထိုတိုင္းထိုျပည္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ထြန္းေတာက္ခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ေရး အေငြ႔အသက္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္ အဂၤလန္ အေမရိက ကိုလိုနီမ်ားတြင္ ၁၈ ရာစုႏွစ္မ်ားဆီက လြန္းထိုး ကူးယွက္ေနေသာ ဥာဏ္သစ္ေလာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဘူဇြာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေမ့ေပ်ာက္ထား၍ မျဖစ္ပါ။ ျပည္ေျပး ပညာရွိမ်ား၊ ဘူဇြာ ေၾကးရတတ္မ်ားႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ မင္းစိုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ရုန္းထြက္လိုသူမ်ားသည္ စာအုပ္ စာေစာင္မ်ား၊ ကာဖီဆိုင္ ဗ်စ္ဆိုင္မ်ားမွ တဆင့္ အျမင္သေဘာ ႏွီးေႏွာခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရးကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး သက္သက္ ျမင္၍ မျဖစ္ပါ။ အဂၤလန္ အာဏာရွင္ အိုလီဗာ ကရြမ္းဝဲ အလြန္ ေခတ္သစ္ ကမၻာတြင္ ပထမဆုံး ဘုရင္မရွိသည့္ တိုင္းျပည္ကို စတင္သူတို႔မွာ ကိုလိုနီ နယ္သားမ်ား ျဖစ္ေနသည္က သာမန္ တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္ ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ပင္ ဘုရင္ ဧကရာဇ္ စနစ္ကို တက္ခ်ည္ ဆုတ္ခ်ည္ အႏွစ္ ၈ဝ ခုခံ ခဲ့ရေသးသည္။ အေမရိကန္တြင္ကား လူအမ်ားႀကိဳက္ အာဏာရွင္ စနစ္ကိုပင္ ျဖစ္တည္ခြင့္ မျပဳခဲ့။

အေမရိကန္ ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ဦးတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အေရးပါခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ရွိေရးမွာ ကမၻာေဟာင္းဆီက ဘာသာ အယူမတူမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ အေျခခ်ရသူတို႔ အဖို႔ အသက္ပမာ အေရးပါပါသည္။ ပရင့္စတန္ တကၠသိုလ္တြင္ အဓိပတိျဖစ္လာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆင္ျမဴယယ္ ေဒးဗီးစ္မွာ ယုံၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္ တို႔ ေရာယွက္မႈ မျဖစ္ေရး တို႔ကို ဦးေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး ထိုအတြက္ ၁၇၈၆ တြင္ ဂ်က္ဖာဆင္ စတက္ၾကဴရီ ဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးစစ္အတြင္း ေက်းကြ်န္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈကလည္း အေမရိကန္တြင္ ကြ်န္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူေရးမ်ား အတြက္ တြန္းအား ျဖစ္ပါသည္။ လူခ်င္း တန္းတူညီမွ်ခြင့္ကို အေျချပဳေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ဖခင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ကြ်န္ပိုင္ရွင္ ေျမရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနသည္က အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးအတြက္ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြ်န္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ႏႈိးေဆာ္သူမ်ား ဆင့္ကဲထမ္းရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အႏွစ္ ၈ဝ ေက်ာ္အတြင္း ကြ်န္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေနာက္ အႏွစ္ တရာတြင္ လူျဖဴလူမည္း တန္းတူ အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲမ်ား ထိုမွ က်ားမ လိင္မခြဲျခားဘဲ လူတိုင္းတန္းတူေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားထိ ရိုက္ခတ္ ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ေခတ္ဦးက ပညာရွင္ ႏိုင္ငံေရးသမား ဂ်က္ဖာဆင္၏ ေဂဟာ သုိ႔လည္း ေရာက္ခဲ့သည္။ သူ၏ စာၾကည့္ေဆာင္ႏွင့္ အိပ္ရာေဆာင္မွာ စာသမားတို႔ ႏွလုံး ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ ခန္းေဆာင္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီး၏ စာစုကို သေႏၶျပဳၿပီး စစ္တြင္ မီးသင့္ခဲ့သည့္ ကြန္ဂရက္ ပိဋကတ္တိုက္ကို ျပန္လည္ တည္ေထာင္ခဲ့ရသည္။ ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္း ပါရီတြင္ သံႀကီးအျဖစ္ေနခဲ့ရ၍ ဂ်က္ဖာဆင္တြင္ တန္းတူ ညီမွ်ေရး တရားတို႔ ၾသဇာ သက္ေရာက္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ေဂဟာတြင္ သူ႔အတြက္၊ သူ႔ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ စီမံသည္တို႔က မ်ားၿပီး သူ႔သမီးနွင့္ ေျမးမ်ားအတြက္ ေနရာ အခန္းတို႔မွာ ထပ္ခိုး ေပၚတြင္ ေရာက္ေနသည္ ကို ေတြ႔ရသည္။ ေက်းကြ်န္မ်ား အတြက္ အိမ္ေျခမွ အခန္းမ်ား မွာလည္း ဦးပုည၏ ကာက သူဆင္းရဲ အဖြဲ႔ကို သတိရစရာပင္။ လူတို႔တြင္ အလုပ္အေျပာ သေဘာညီမွ်မႈ အျခင္းအရာကို ျပန္ၿပီး ဆင္ျခင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုထက္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာတြင္ ၁၈ ရာစု အလယ္က ပေဒသရာဇာ၏ သူဇာ၊ အူရြ စသည့္ စာႏုမ်ား ေခတ္စားပီး အဝပ်က္သည့္အခါ ေနာက္ပိုင္း စာေပ အေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ ပီးေနာက္ ဘိုးေတာ္မင္း လက္ထက္တြင္ မဇၥိ်မမွ ေဆးက်မ္း၊ ေဗဒင္၊ နီတိစသည့္ က်မ္းမ်ားကို ျပန္ဆိုၿပီး စာေပကို ျဖည့္ဆည္း ခဲ့သလို မကၡရာ မင္းသား၏ စြယ္စုံက်မ္း ျပန္ဆိုမႈ၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ျပဳမႈ၊ ထိုေနာက္ မႏၱေလးေခတ္တြင္ ဥေရာပ သိပၸံက်မ္း၊ ႏိုင္ငံေရး က်မ္းမ်ား ျပန္ဆို လာပါသည္။ ကြ်န္ေခတ္တြင္လည္း ဘူဇြာ ပညာတတ္ တို႔၏ မဂၢဇင္း စာေစာင္မ်ားမွ ပညာေရး၊ ေလာကဓာတ္စာ၊ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးလာရာ အထင္ရွားဆုံးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာ ျပန္႔ပြားေရး အသင္း၏ ဂႏၳေလာက စာစဥ္၊ နဂါးနီ၏ ဘာသာျပန္ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ပီးေခတ္ တြင္လည္း သန္ရာ ႏိုင္ငံေရး ပညာေရး ျဖန္႔ျဖဴး ျပန္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး ယခုထက္တိုင္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ေဂဟထိန္းသိမ္းေရး စသည္ ျပန္ဆိုေနၾကပါသည္။

ထိုထက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆီတြင္ အားႀကီးသည္က လက္တင္အေမရိကတြင္ ၁၉ ရာစုက ေခတ္စားခဲ့ေသာ ဝတၳဳဇာတ္ေၾကာင္းဖြဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ကို လႈံ႔ေဆာ္ရာ ပုံဝတၳဳ ကဗ်ာတို႔ ႀကီးပြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ ရာစု ဘာသာေရး ဆန္းသစ္ျပင္းထန္မႈတို႔ဆီ အေျခခံေသာ အင္ဒိုနီးရွား၊ တူရကီႏွင့္ အိႏၵိယက မ်ိဳးခ်စ္စာေပမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာတြင္လည္း ပေဒသရာဇ္ေနာက္ေၾကာင္းခံ သူရဲေကာင္းပုံျပင္မ်ား၊ ထိုမွ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းတင္ အႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ား အင္အားႀကီးပါသည္။ ေဒါင္းရုပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္၊ ဗႏၶဳလကဲ့သို႔ စစ္သူႀကီးတို႔ အမွတ္လကၡဏာမွာ လူခ်င္းတန္းတူ ညီညြတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးစရိုက္တို႔ ကင္းလြတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ေလာက္ မထြန္းကားခဲ့ပါ။ မထြန္းကားႏိုင္ေသးပါ။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္ကိုပင္ သူရဲေကာင္းတစုတို႔ ရယူေပးသည့္ ဆုလာဘ္သဖြယ္ ျမတ္ႏိုးေကာ္ေရာ္ျပဳၾကသည္။

သုိ႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆက္ရမည့္ခရီးတြင္ တဦးခ်င္း လြတ္လပ္တန္းတူခြင့္ကို ေလးစား ခုခံမည့္ ဥပေဒ ပညာရွိ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆန္းစစ္သူ၊ ဘာသာေရး ေခတ္ျပင္ဆရာ စသည္တို႔ မ်ားစြာ လိုေနပါသည္။No Responses Yet to “ကံေကာင္းၾကပါေစ”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: