Archive for the ‘travel’ Category

စာတကာ့စာ ဘယ္စာႀကိဳက္ဆုံးေမးလာလွ်င္ ခရီးသြားႏွင့္ ျပဇာတ္ဟုေျဖရမည္။ ဤ ၂ မ်ိဳးမွာ အခ်ီအခ်ႏွင့္ ရႊင္ရႊင္သြက္သြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျခဦးတည့္ရာလည္ပတ္ဂ်ပုိးထုိးႏုိင္ျခင္းဟူေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည္ဟု ယူဆသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေရွးကထက္ သြားေရးလာေရးလြယ္လာေသာ္လည္း လူေတြ ေျခခ်ဳပ္ပုိမ်ားလာသည္ ထင္ပါသည္။ အင္တာနက္က လူေတြကုိ မသိစိတ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသလုိ စီစဥ္တက်ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အေႏွာင္အတုပ္မ်ားက ေရွးကလုိ အညာဘုရားဖူး ၂ ပတ္ ဆုိတာမ်ိဳး ေပတရာထိပ္က်ိန္းလုပ္ဖုိ႔ အေျခအေနမေပးေတာ့ပါ။ Advertisements


ႏုိင္ငံျခားေဝါဟာရအသံဖလွယ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚတူဂီေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတေယာက္ကုိေမးရာ ေပၚတူဂီကုိ ေပၚတူဂီလုိ ေပၚတူဂီဟုပင္ထြက္ေၾကာင္း၊ ဥေရာပကုိလည္း အလားတူပင္ထြက္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ဘန္ေကာက္က ထုိင္းမိတ္ေဆြတေယာက္ကလည္း သူ႔အိမ္က တူရကီသံရုံးနားဟုဆုိသည္။ အေမရိကန္သံ တာရ္ကီဟုမထြက္။ တူရကီ၊ ဣရံစသည့္တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ ေရွးအစူအစဥ္ထဲက အရွက္အတင္ရွိရာ ကာလေပါက္ေႏွာင္းလူတုိ႔က ဘုိးေဘးတုိ႔အသံလွယ္ပုံကုိ ေခတ္မမီဘုိမဆန္ထင္၍ ေျပာင္းခ်င္ေနသည္က တယ္ေတာ့အရာမက်။ ကမၻာ့ေျမပုံမ်ား၊ တံဆိပ္ေခါင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေရႊကုိင္းသား ညွိႏႈိင္းဖြင့္ဆုိသည့္ သံေတာ္ႀကီးဦးၿခိမ့္၏ ပူတေက စပိန္ အီတာလ်ံသြားမွတ္တမ္းပါ ေဒသႏၱရႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေဝါဟာရမ်ားအဖြင့္ကုိ ရႈ၍ ေရွးလူႀကီးတုိ႔ နားပါးပုံ၊ မူလသံကုိလုိက္ပုံမွာ ၾသခ်သင့္သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ျမန္မာလုိေတာ္ေျပေအာင္ျပဳျပင္ေသာ္လည္း စကားလုံးၾကည့္ပီး ရမ္းထြက္တာမ်ိဳးကားမဟုတ္။ ဥပမာေဆာင္ေသာ္ -ဘဂၤလားၿမိဳ႕ (ကလကတ္) ကလိကတရြာႏွင့္အျခား ၂ ရြာကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔ဝယ္ရာမွ စည္ပင္လာသည္။ – ကပၸလီ အာရဗီစကား ကဖီရ္မွလာသည္ (ျမန္မာအဘိဓာန္ႏွင့္အဖြင့္တူ)(မြန္- […]


စေကာ့ျပည္သြား မွတ္တမ္း “ ဂရံပိယာသုိ႔ မေရာက္မီ၊ စာသင္ေက်ာင္းအနီး လမ္းက ေတာင္မ်က္ႏွာ လက္ယာဘက္သုိ႔ ေမွ်ာ္တင္း ၾကည့္႐ႈလုိက္လွ်င္ အက္ဒင္ဗာရၿမိဳ႕သစ္၊ ၄င္းၿမိဳ႕ေဟာင္း ခံၿမိဳ႕ေနရာ၊ အကၡဏီက ဓာတ္တုိက္၊ ပရင္စစ္ အာသာစိေတာင္မ်ားကုိ ခင္းက်င္း၍ျပသကဲ့သုိ႔ ျမင္ရသည္။ အလြန္လွပတင့္တယ္႐ွိသည္။ သုိးေဆာင္းႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ၾကီးလွမွာ ပါရစ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ငယ္လွမွာ အက္ဒင္ဗာရၿမိဳ႕ လွပတင့္တယ္႐ွိေၾကာင္းမ်ားကုိ မွတ္သားေျပာဆုိၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။…” (ကင္းဝန္မင္းၾကီး လန္ဒန္ၿမိဳ႕သြားေန႔စဥ္မွတ္စာတမ္းမွ) ၿပီးခဲ့ေသာရက္မ်ားအတြင္း အခြင့္ခံ၍ အထက္ျပည္ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈရာ စေကာ့သူေဟာင္းတုိ႔ အေမြတုိက္တာေရေျမကုိ ေႏွာင္းလူတုိ႔ အသိၾကီးၾကီးႏွင့္ မပ်က္ယြင္းေအာင္ ထိန္းပုံကုိ အားက်ခဲ့သည့္အျပင္ ဤသုိ႔ ေဝးလံေခါင္သီ ဥတုျပင္းထန္သည့္ ေတာင္ေပၚျပည္မွ ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ ပညာ ဓနႏွင့္ သတၱိဗ်တၱိစြမ္းမ်ားျပခဲ့ပုံကုိလည္း ဆင္ျခင္မိပါသည္။ တနည္း ၿဗိတိန္၏ ျပည္ေထာင္စု ယဥ္ေက်းမႈကုိ […]